ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Inleiding

Wijseigen houdt zich aan de gedragscode van de NVO2.

De Nederlandse Vereniging van HRD- professionals in ontwikkelen en opleiden.

Deze gedragsregels kunnen op verzoek worden toegestuurd.

 

Artikel 2

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke/ of rechtspersoon die aan Wijseigen opdracht geeft tot het verrichten van een of meerdere diensten, zoals coaching, teamcoaching, training of advies.

2. Opdrachtnemer: Wijseigen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08188659

3. De opdracht: overeenkomst tot dienstverlening

4. De offerte: is een (schriftelijke) aanbieding door  Wijseigen te leveren producten en diensten, gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities.

 

Artikel 3

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden overeengekomen.

3. Standaard voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 4

Totstandkoming opdrachten/offertes

1. De invulling van een opdracht wordt steeds op hoofdlijnen in samenwerking met de opdrachtgever vastgesteld. De concrete invulling hiervan wordt door de trainer/coach gegeven naar eigen professioneel inzicht, waarbij het bieden van maatwerk aan een betreffend(e) groep of individu de basis vormt.

2. De opdracht komt tot stand via ondertekening door de opdrachtnemer en de opdrachtgever van een opdrachtbevestiging. De aan de opdrachtnemer door de opdrachtgever geretourneerde, ondertekende opdrachtbevestiging wordt aangemerkt als aanvaarding van de opdracht.

In de opdrachtbevestiging (zo mogelijk bijgesloten bij de offerte) wordt tenminste opgenomen:

  • a) Inhoud, aard, en omvang van de werkzaamheden
  • b) Plaats en tijd van de activiteiten
  • c) Het factuurbedrag op basis van overeengekomen honorarium
  • d) Nadrukkelijk vermelding welke posten er in de opdracht worden opgenomen

3. De aanvaarding van de opdracht als zodanig kan door de opdrachtgever niet worden geïnterpreteerd als erkenning van disfunctioneren of ongeschiktheid van de cliënt in zijn huidige functie of het bestaan van een onwerkbare situatie.

 

Artikel 5

Annulering door de opdrachtgever of deelnemers

1. De opdrachtgever heeft het recht de activiteit te annuleren per aangetekend verzonden brief.

2. Bij annulering vier weken of langer voorafgaand aan de afgesproken datum wordt 25 % van het honorarium berekend.

3. Bij annulering vanaf vier weken voor de start van een activiteit is de opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen prijs te betalen.

4. In geval de opdrachtgever minder dan een week voor aanvang van de opdracht annuleert is de opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.

5. De opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) kan in plaats van de aangemelde deelnemer(s) in overleg een ander aan de overeengekomen activiteit laten deelnemen indien deze vervanging aan Wijseigen wordt meegedeeld voor aanvangsdatum van de activiteit. Vervanging na de aanvang van de activiteit is niet meer mogelijk.

6. Deelnemers aan coachingstrajecten dienen bij verhindering hun afspraken minimaal 24 uur voor aanvang van de coaching te verzetten anders worden afgezegde sessies in rekening gebracht.

 

Artikel 6

Annulering door Wijseigen

Overmacht

In geval van overmacht bij de opdrachtnemer (bijvoorbeeld ziekte) wordt direct met de opdrachtgever overlegd over vervanging of over een te vinden oplossing voor de ontstane situatie (bijvoorbeeld tijdelijk uitstel van de activiteiten)

 

Artikel 7

Wijziging van opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte overeenstemming afbreuk doen, dan wordt hierover tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

 

Artikel 8

Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer is behoudens enige bij of krachtens de wet gestelde verplichting tot openbaarmaking, zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht alhetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis heeft genomen en waarvan het vertrouwelijke karakter evident is, tenzij opdrachtgever voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven tot openbaarmaking. Ten aanzien van informatie over personen geldt ook naar de opdrachtgever vertrouwelijkheid.

 

Artikel 9

Opdrachtevaluatie

De uitvoering van de opdrachten met betrekking tot training en coaching is structureel onderworpen aan opdrachtevaluatie.

 

Artikel 10

Resultaat

Opdrachtnemer zal zich bij de uitvoering van de opdracht zo goed mogelijk inspannen om het beoogde resultaat te behalen. Desalniettemin kan opdrachtnemer geen garanties geven met betrekking tot de resultaten die buiten haar invloedssfeer liggen.

 

Artikel 11

Intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van opdrachtnemer berust uitsluitend bij Wijseigen. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van de overeengekomen opdracht.

 

Artikel 12

Betalingen

1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW, tenzij het vrijgestelde diensten betreft. Dit staat in de offerte en de factuur altijd vermeld.

2. De diensten geleverd door opdrachtnemer worden, tenzij anders overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuur datum.

3. Indien opdrachtnemer 30 dagen na factuurdatum geen betaling heeft ontvangen is de opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

4. De opdrachtgever zal de kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag te vermeerderen van BTW en wettelijke rente.

 

Artikel 13

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor de eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht. Indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van Wijseigen. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden vervolgschade, nog voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever opdrachtnemer te vrijwaren.

 

Artikel 14

Klachten en geschillen

1. Partijen verbinden zich om indien zich moeilijkheden voordoen ten aanzien van afspraken, uitvoering van opdrachten of anderszins, hierover direct met elkaar contact op te nemen.

2. Op alle overeenkomsten met Wijseigen is het Nederlands recht van toepassing.

3. Indien er door of naar aanleiding van een opdracht een geschil rijst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan zullen de partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Voor geschillen die niet in onderling overleg zijn op te lossen geldt dat ze zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.